Profil

Pædagogiske principper

Skolens værdier i forhold til undervisning og læring

På Engum skole er vi optaget af at udvikle et læringsmiljø styret af autentiske og engagerede voksne. Vi synes det er vigtigt, at lærere og pædagoger formulerer klare mål for børnenes læring tilpasset deres forskellighed. Vi lægger vægt på at udvikle et bredt spektrum af aktiviteter, undervisnings- og arbejdsformer, der udfordrer børnenes forskellige veje til læring.

Det er vigtigt for os at understrege betydningen af det enkelte barns oplevelse af anerkendelse og tilhørsforhold til skolens forskellige fællesskaber. At opleve sig som en del af fællesskabet er af afgørende betydning for læring, vækst og udvikling som menneske. 

Vi synes det er værdifuldt, når der sættes fokus på faglighed

Det vil sige

 • at vi lægger vægt på at give børnene basale færdigheder i alle fag

 • at viden og færdigheder sættes i relation til fælles mål og trinmål for de enkelte klassetrin og de læringsmål, som vi selv opstiller for barnet og gruppen

 • at vi lærer dem at anvende og afprøve fagets viden og forskellige metoder i konkrete, meningsfyldte sammenhænge. Fx ved at lade dem undersøge, eksperimentere og løse konkrete praktiske problemer

   

  Der sættes tydelige mål

  Det vil sige,

 • at målene indeholder såvel faglige vidensmål som mere personlige mål for den enkelte og gruppen

 • at målene formuleres så de giver mulighed for evaluering af, om vi har nået det vi ville

 • at målene er formuleret, så de er forståelige for forældre og børn

   

  Børnene lærer at tage ansvar

  Det vil sige,

 • at børnene i videst muligt omfang tager del i fastsættelse af mål for egen læring

 • at børnene lærer at tage del i planlægning af eget arbejde

 • at børnene tager del i evaluering af eget arbejde

 • at børnene arbejder med at dokumentere egen læring og udvikling

 • at børnene lærer at vælge og tage medansvar inden for de givne mål og rammer

   

  Der arbejdes med relationer og fællesskab

  Det vil sige,

 • at det enkelte barn får anerkendelse og personlig opmærksomhed

 • at børnene lære at respektere andres forskellighed, synspunkter og holdninger

 • at vi giver børnene frihed og lærer dem at respektere fællesskabets rammer

 • at vi er opmærksomme på det enkelte barns trivsel og støtter alles mulighed for at tage del i det sociale fællesskab.Hvem er ude? - hvilke kliker?

   

  Der arbejdes med mange måder at lære på

 • Det vil sige

 • at der tages hensyn til at børnene lærer på forskellig måde

 • at undervisnings- og arbejdsformer i de enkelte forløb giver mulighed for at arbejde med boglige, praktiske og musiske aktiviteter

 • at der veksles mellem fælles oplevelser og mere individuelle aktiviteter

 • at børnene i samspil med den voksne får mulighed for at vælge arbejdsformer og aktiviteter

 • at der er skabt et inspirerende læringsmiljø i form af fysiske rammer og en mangfoldighed af materialer

   

Skolens værdier i forhold til samarbejdet med forældrene.

 

På Engum Skole opfatter vi samarbejdet mellem forældre og skole, som en væsentlig forudsætning for at give barnet en god skolegang og et godt fritidstilbud. Vi er optaget af at skabe et samarbejde, der bygger på gensidig tillid, respekt og åbenhed og giver alle forældre størst mulig indsigt i skolens arbejde med børnenes læring, vækst og udvikling.

Vi opfatter skolebestyrelsen som et vigtigt talerør for forældrene og ser bestyrelsen som en aktiv samarbejdspartner i arbejdet med formulering af værdier og planer for skolens samlede virksomhed.

Vi synes det er værdifuldt, når forældrene får indsigt

Det vil sige

 • at vi i et forståeligt sprog giver forældrene indsigt i, hvad barnet og klassen skal lære i en given periode
 • at vi giver forældrene indsigt i undervisningsplaner og aktiviteter for udvalgte perioder
 • at vi i samtaler giver forældrene indsigt i barnets faglige, personlige og sociale udvikling og potentialer
 • at vi i fællesskab – efter behov - laver handleplaner for det enkelte barn.

 

Samarbejdet er kendetegnet ved gensidig anerkendelse, åbenhed og tillid.

Det vil sige

 • at alle medarbejdere er optaget af at skabe gode relationer til forældrene
 • at vi i mødet om barnet er optaget af at lytte til forældrenes vurderinger og sammen med dem finde de mest perspektivrige løsninger 
 • at vi på forældremøder lægger vægt på at få afklaret og præciseret de gensidige forventninger til forældresamarbejdets form og indhold

 

Helhed og sammenhæng for børnene

På Engum skole ser vi samarbejdet mellem barnets voksne - forældre, lærere og pædagoger - som en væsentlig kilde til det enkelte barns trivsel, læring og udvikling. Vi arbejder derfor med at skabe længerevarende og mere forpligtende samarbejdsrelationer mellem de voksne over tid og på tværs af institutioner og afdelinger i skolen. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger i helhedsskolen fra 0.-3. klasse, samarbejdet med børnehaven skal ses i det perspektiv.

 

Det værdifulde ved helhedsskolen er at barnets udvikling støttes i samspil mellem leg og læring

Det vil sige

 • at børnene har de optimale rammer for leg og læring

 • at børnene har de optimale rammer for fordybelse, selvvirksomhed og dialog

   

  At der sættes fokus på det enkelte barns læring og udvikling

  Det vil sige

 • at børnene udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, sociale og personlige kompetencer.

 • at det enkelte barn støttes i at bygge videre på de kompetencer, som de

       har med sig.

 • at lærere og pædagoger samarbejder med fokus på faglighed og helhed i skole- og fritidsdel.

   

  At planlægning, gennemførelse og evaluering af arbejdet sker i samarbejde mellem lærere og pædagoger.
  Det vil sige

 • at lærere og pædagoger samarbejder om børnenes læring og udvikling af kompetencer.

 • at strukturen i helhedsskolen, der i væsentlig grad baseres på ikke-fag- og ikke-lektionsopdelt undervisning, sikrer størst mulig sammenhæng mellem skole og fritid.

  At barnet er tilknyttet en primærpædagog.

   Det vil sige

 • at børnene sikres kontinuitet i dagligdagen i overgang mellem skole og SFO

  Det værdifulde ved samarbejdet med børnehaven er:

 • at børnenes overgang fra børnehaven til børnehaveklasse sker dels på baggrund af børnehavebørnenes kendskab til personalet i indskolingen, og dels personalets kendskab til børnehavebørnene.

 • at børnehavebørnene kender og er trygge ved de fysiske rammer i børnehaveklassen, indskolingsafdelingen og Engum Skole som helhed.

 • at børnene kan motiveres og gøres læringsparate til at begynde i børnehaveklassen.

 • at børnene i hhv. Børnehavens Storegruppe og børnehaveklasse oplever hinandens nære relationer.

 • at personalet i fællesskab udgør en faglig og menneskelig ressource

   

  Det vil sige:

 • at børnehavens Storegruppeteam samarbejder med børnehaveklasseteam om, hvilket indhold og læringsdele børnene i børnehaven har arbejdet med, frem til start i børnehaveklassen. Disse er i overensstemmelse med børnehavens læreplaner.

 • at der i overgangen fra børnehave til skole, tilbydes overleveringssamtaler mellem forældre og det involverede personale. Forud har forældrene givet deres skriftlige samtykke til, at såvel det afgivne som modtagne personale er medvirkende.

 • at personalet tilrettelægger fælles kompetenceudvikling, herunder årligt tilbagevendende fælles tema aftener og evt. studieture.

   

  At skabe helhed og sammenhæng for barnet.

   

  Det vil sige

 • at personalet i børnehave, indskoling og SFO afholder et passende antal trekantsmøder til generel gensidig orientering.

 • at der planlægges fælles arrangementer, herunder byttedage, emneuger, aktivitetsdage, morgensang, sommerafslutning, juleafslutning, m.v.

 • at børnenes portefølgemapper medgives børnene over i børnehaveklassen, således, at der aktivt kan arbejdes på at skabe et sammenhængende perspektiv i det enkelte barns faglige og sociale udvikling fra indtræden i børnehave til udskoling efter 6. klasse

 • at børnene i hhv. børnehavens Storegruppe og Børnehaveklasse oplever styrkede relationer. Dette især på baggrund af de voksnes inddragelse af de større børnehaveklassebørn som mentorer for de små.

   

   

  At kvalificere overgangen mellem børnehave og skole.

   

  Det vil sige

 • at der skal evalueres på aktiviteter, indhold og kriterier i samarbejdet mellem børnehavens team og børnehaveklassens team.

 • at der sikres en kontinuerlig udvikling i.h.t. krav og forventninger.

 • at de ansatte i de to institutioner i så høj grad som muligt betragter hinanden som kolleger og daglige samarbejdspartnere.

 • at det samlede personale i relation hertil aktivt benytter sig af Personaleintra som et nyttigt samarbejdsværktøj.

   

   

   

   

Skolens pædagogiske profil:

1)

Lektiepolitik

Rammer for læringscafé på Engum Skole

 

 

På Engum Skole er læringscaféen en integreret og understøttende del af undervisningen, dvs. lærer / pædagog tilstræber, at opgaver sættes ind i en sammenhæng, så det giver mening for eleven.

Lektier gives, når den enkelte underviser vurderer, at lektien skaber læring og skal kunne løses inden for elevens skema.

 

Lærere/pædagoger aktiverer og involverer eleverne i lektierne. Det er målet, at lektier understøtter og styrker elevernes arbejdsglæde, engagement, lyst og motivation til skolearbejdet.

 

Vi anerkender, at eleverne har forskellige forudsætninger og forskellige baggrunde. Derfor differentieres der efter behov i lektiemængde og kompleksitet.

 

 

Definition af lektier

Lektier er undervisningsrelaterede aktiviteter, som eleven skal lave i skoletiden og som understøtter faglig fordybelse i en udvalgt disciplin.

Formål med lektier:

 1. Formålet med lektier er at træne og lære eleven at , samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt. Det er samtidig et element i skolens fokus på 21. århundredes kompetencer, at kunne tilrettelægge en arbejdsproces fra start til slut.

 2. Lektier anvendes som en del af undervisningen, når læreren vurderer, at lektiearbejde vil øge elevens faglige kundskaber og færdigheder.

 3. Lektierne giver forældrene et i dele af det, der foregår i barnets skoleliv og kan bringe skole og hjem tættere på hinanden.

   

Principper for anvendelse af lektier som en del af undervisningen.

 1. Afdelingsteamet sætter rammerne for lektiemængden i den enkelte klasse: Hvordan, hvornår og hvorfor bruges lektier. Lektien kan være forskellig fra fag til fag.

 2. Afdelingsteamet skal tilstræbe at opbygge en lektiekultur, der med udgangspunkt i lærer- og forældrestøtte opbygger elevens selvopfattelse i og omkring skolen og bidrager til, at eleverne får en positiv indstilling til skolen.

 3. Underviseren differentierer lektiernes mængde, sværhedsgrad og indhold således, at lektien i det omfang det er muligt, er interessant, motiverende og giver den enkelte elev lyst til at lære.

 4. Underviseren varierer sine lektieformer og varierer det faglige indhold i lektien.

 5. Hvis ikke andet er aftalt med elevens forældre, tilrettelægger læreren elevens lektiearbejde således, at eleven kan klare lektiearbejdet på egen hånd og inden for skemaet.

 6. Elevens udbytte af læringscafé evalueres ved elev – og skole-hjemsamtaler.

   

I klasser hvor lektier skrives på Forældreintra, opfordres til, at man benytter den digitale lektiebog.

 

Vi arbejder med det brede læringsbegreb:

 • Læselyst og Læsetræning – understøttes med 20 minutters læsning/ oplæsning hver dag hjemme

 • Træning af faglige færdigheder, eks. tabeltræning, herunder også digitale træningsprogrammer

 • Fordybelse og koncentration: Faglige spil, afleveringsopgaver m.m.

 • Indsamling af informationer til et emne – eller projektopgave

 • Refleksion over et emne, alene, i en gruppe eller i familien: Hvorfor mon….

 • Have overblik over skoleskemaet, pakke sin taske eller at tage ansvar for et arbejdsforløb

 • Automatisering af kendt stof

 • Et socialt mål for den enkelte elev, eks. at kunne modtage en besked og udføre den: Til i morgen skal du….